Begrijp uw kat

Algemene voorwaardenopleiding en workshops begrijp uw kat

Aanmelding

1. U kunt zich op ieder gewenst moment als student aanmelden door het online inschrijfformulier volledig in te vullen en een vinkje te plaatsen bij ‘* ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt aan de student zo spoedig mogelijk een bericht gestuurd over de inschrijving.

3. Bij inschrijving voor een vakopleiding, module of workshop, ontvangt u een bevestiging en bijbehorende factuur per e-mail. Vanaf dat moment is uw inschrijving definitief.

4. Inschrijving geldt voor de duur van de hele vakopleiding, module of workshop waarvoor de cursist zich heeft aangemeld.

5. De leerling dient wijzigingen in zijn/haar adresgegevens tijdig door te geven aan de administratie van Begrijp Uw Kat.

6. Uw naam en adresgegevens kunnen door ons worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Annulering

1. Vanaf de datum van inschrijving heeft u 14 dagen bedenktijd om de vakopleiding, module of workshop te annuleren. De student kan gedurende deze 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. In dat geval worden reeds voldane betalingen gerestitueerd ( onder aftrek van € 30,00 administratiekosten ).

2. Bij annulering tot 60 dagen voor aanvang van de eerste lesdag wordt naast de administratiekosten van € 30,00 ook 10% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 60 tot en met 45 dagen voor aanvang van de eerste lesdag wordt, naast € 30,00 administratie kosten, ook 25% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 45 dagen tot en met 30 dagen voor aanvang van de eerste lesdag wordt, naast € 30,00 administratie kosten, ook 50% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 30 dagen voor aanvang van de cursus wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

3. Annulering dient te allen tijde door ons schriftelijk te zijn bevestigd! Zonder de schriftelijke bevestiging van onze kant is de annulering niet geldig. In geval van bijzondere omstandigheden kan Begrijp Uw Kat afwijken van deze regelingen, te beoordelen door Begrijp Uw Kat.

4. Wilt u annuleren na de 14 dagen bedenktijd en is er sprake geweest van een aanbetaling, dan wordt de aanbetaling niet meer gecrediteerd.

5. Wanneer er sprake is van annulering en u heeft recht op terugbetaling dan zullen wij uw (gedeeltelijke) betaling binnen 15 dagen crediteren op het door u doorgegeven rekeningnummer.

6. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden bij het overlijden van de cursist. Resterende betalingsverplichtingen vervallen per direct.

Financiële voorwaarden

1. Het lesgeld dient 30 dagen voor aanvang van de (eerste) lesdag te zijn voldaan. Indien u zich een maand tot een dag voor aanvang inschrijft, dient het lesgeld per omgaande te worden voldaan.

Kosten

1. Begrijp Uw Kat behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. Indien u inschrijft voor de gehele opleiding en in één keer betaalt, zijn deze prijswijzigingen van modules op u niet van toepassing. Indien u inschrijft voor de gehele opleiding en per module betaalt en/of per module inschrijft, zijn prijswijzingen op u wel van toepassing. De moduleprijs op het moment van het volgen van de betreffende module zal dan in rekening worden gebracht.

Voortijdige beëindiging

1. Indien u de opleiding of een module/cursus voortijdig wilt beëindigen dient u dit telefonisch of per e-mail aan ons mede te delen. Annulering moet door ons schriftelijk zijn bevestigd per e-mail. U krijgt geen restitutie van reeds betaalde lesgelden voor de module of vakopleiding welke u op dat moment volgt.

Auteursrecht lesmateriaal

1. Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij ‘Begrijp Uw Kat’.

2. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande toestemming van ‘Begrijp Uw Kat’.

3. Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

4. Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.

Algemeen

1. Begrijp Uw Kat behoudt zich het recht voor bij ziekte van de docente of anderszins deze te vervangen door een andere docent of de data van de module/workshop te verschuiven naar een later tijdstip. Dit zal z.s.m. aan de student kenbaar worden gemaakt.

2. Begrijp Uw Kat aanvaardt geen aansprakelijkheid van schade of gevolgschade door welke aanleiding dan ook veroorzaakt.

3. Deelname aan de vakopleiding, module of workshops is geheel voor eigen risico.

4. Begrijp Uw Kat draagt geen verantwoordelijkheid voor eventueel letsel, beschadiging en/of diefstal van eigendommen in en rondom de leslocatie van Begrijp Uw Kat.

5. Tijdens de lesdagen van Begrijp Uw Kat worden regelmatig foto’s gemaakt. Deze worden gebruikt voor promotie en kunnen ook op Facebook worden geplaatst. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dit graag aan het begin van de dag aangeven bij de docent.

Klachten

1. Indien er een klacht wordt ingestuurd, zal de directie een klachtencommissie instellen.

2. Een klacht kan door de leerling worden ingediend, indien hij/zij direct belanghebbende is.

3. De klager dient alvorens een klacht kan worden ingediend, zich eerst af te wenden tot degene die het besluit heeft genomen of had moeten nemen of over wiens handeling hij/zij klaagt.

4. De klacht wordt vertrouwelijk, schriftelijk en per post ingediend bij de directie van Begrijp Uw Kat.

5. De klacht vermeld in ieder geval: a) Naam, adres en woonplaats van degene die de klacht indient; b) De datum van het besluit of de datum van de handelingen; c) Een duidelijke beschrijving van het besluit en/of de handeling en de redenen van de klacht; d) De eis ter opheffing van de klacht; e) Ondertekening door de klager.


Algemene voorwaarden trimsalon en gedragstherapie

Toepasselijkheid der voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Aanbiedingen en prijsopgaven

Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Overeenkomsten

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen. De levering van diensten geschiedt in de trimsalon, tenzij anders is overeengekomen. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant of indirect voortvloeiende kosten.

Overmacht

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid

De eigenaar/houder van Begrijp Uw Kat is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook.

Garantie

Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van het geen ondeugdelijk is verricht.

Klachten

Klachten terzake van een door Begrijp Uw Kat verleende dienst zijn slechts van waarde mits Begrijp Uw Kat binnen 24 uur van de klacht op de hoogte is gebracht en vervolgens dient de klant binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier te melden.

Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant van rechtswege in gebreke. In dit geval kan teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant zijn verplichting tot betaling heeft voldaan. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant niet tijdig, minimaal 24 uur voor de afspraak, de afspraak annuleert.

De volgende regeling is hierbij van toepassing

Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van Begrijp Uw Kat). In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar van de trimsalon gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor de rekening van de klant komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 25,- een en ander zonder dat voorafgaande sommatie of iets dergelijks is vereist.

Geschillen

Op overeenkomsten, gesloten met Begrijp Uw Kat is Nederlands recht van toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

Toevoeging algemene voorwaarden voor kattengedragstherapie.

Artikel 1: Definitie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7.400 e.v. BW, waarbij de kattengedragstherapeut zich verbindt jegens de klant een gedragstherapeutische behandeling in te stellen ten behoeve van de kat(ten) van die klant.

2. Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de klant inzake de uit te voeren therapie.

3. Kattengedragstherapeut: degene die in opdracht van de klant een gedragstherapeutische behandeling instelt.

4. Klant: eigenaar en/of de daartoe gerechtigde aanbieder van de kat in wiens opdracht de kattengedragstherapeut een gedragstherapeutische behandeling instelt

5. Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken van vooraf bepaalde tijdsduur.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door de klant zijn gegeven en door de kattengedragstherapeut zijn aanvaard, conform artikel 2 lid 2.

2. Overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het instellen van een gedragstherapeutische behandeling.

3. Opname in het agenderingssysteem van kattengedragstherapeut geldt inzake de tot stand koming van de overeenkomst tot opdracht als bewijs.

4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Door het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 3: Randvoorwaarden

1. De kattengedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn/haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

2. De klant dient, voor zover zijn/haar mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de kattengedragstherapeut op te volgen.

3. De klant dient, voor zover zijn/haar mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragstherapeutische behandeling gebruik te maken van de door de kattengedragstherapeut voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, kattengedragstherapeut en omgeving.

4. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de kattengedragstherapeut worden, indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

5. Katten, welke een gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht vrij te zijn van overdraagbare ziekten, schimmels en parasieten.

6. De kattengedragstherapeut heeft het recht om een opdracht ten aanzien van een aan hem/haar ter behandeling aangeboden kat te weigeren en/of om deze slechts onder bepaalde, nader te specificeren, voorwaarden aan te nemen.

Artikel 4: Tarieven en betaling

1. Terzake van de uit hoofde van de opdracht door de kattengedragstherapeut te verlenen diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij overeenkomst van opdracht wordt vastgesteld.

2. Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, conform artikel 2 leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.

3. De vergoeding dient op de dag van consult contant betaald te worden of uiterlijk acht dagen na de dag waarop het consult plaatsvindt te zijn voldaan.

4. Deelbetalingen van de vergoeding voor gedragstherapeutische behandeling dan wel betaling achteraf zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door de kattengedragstherapeut.

5. Indien de klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.

6. Bij een door gedragstherapeut aanvaarde annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt 25% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht.

7. Indien de klant de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van de kat of andere zaken van overmacht, worden eventueel vooruit betaalde kosten onder inhouding van 10% administratie- en organisatiekosten gerestitueerd.

8. Indien de kattengedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

9. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de kattengedragstherapeut dient te maken tot behoud van zijn/haar rechten met betrekking tot invordering van door klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de klant.

Artikel 5: Contractperiode

1. Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak conform artikel

2. Voor het verlengen van de contractperiode zal een aanvullende vergoeding verschuldigd zijn, die voorafgaand aan de verlenging door de kattengedragstherapeut vastgesteld zal worden. 2. De overeenkomst van opdracht eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist. 3. Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.

Artikel 6: Tussentijdse beëindiging

1. Na overeenstemming tussen partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.

2. Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen indien:

• De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
• De wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
• De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit; De wederpartij handelt in strijd met het recht.
• De overeenkomst kan bovendien tussentijds worden beëindigd door
• een eenzijdige beslissing van de kattengedragstherapeut, indien de kattengedragstherapeut van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
• een eenzijdige beslissing van de kattengedragstherapeut indien het vertrouwen tussen de kattengedragstherapeut en de klant op ernstige wijze is verstoord.

3. Indien de overeenkomst op eenzijdig verzoek van de kattengedragstherapeut tussentijds wordt beëindigd dan zal de kattengedragstherapeut, alvorens hiertoe over te gaan, de klant hierover informeren en zijn/haar motivatie aan de klant uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

4. Indien de overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd, dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de klant in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Zulks ter beoordeling van de kattengedragstherapeut.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1. Het instellen van een gedragstherapeutische behandeling leidt tot een inspanningsverbintenis van de kattengedragstherapeut tot het leveren van een gedegen en vakkundig advies. De kattengedragstherapeut voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht.

2. De kattengedragstherapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant gewenst resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

3. De kattengedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de kat mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragstherapeutische behandeling.

4. Deelname door klant aan gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar kat(ten).

5. Klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar kat geldig is.

Artikel 8: Geheimhouding

1. De kattengedragstherapeut zal alle hem/haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. De kattengedragstherapeut zal eventueel gemaakt video- of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke toestemming van de klant.

3. De kattengedragstherapeut heeft het recht om verzamelde gegevens van de kat te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de klant hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. De kattengedragstherapeut zal zo nodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de klant.

4. De kattengedragstherapeut behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken. Hierbij wordt geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie ter kennis van derden gebracht.

Artikel 9: Verwerking persoonsgegevens

1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Poezels Kattenkapper & gedragstherapie verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.

2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt de Poezels kattenkapper & gedragstherapie nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 10: Eigendom

1. De kattengedragstherapeut behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.

2. Alle door de kattengedragstherapeut verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kattengedragstherapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 11: Geschillenbeslechting

1. Voor het overige, niet bepaalde, beslist de kattengedragstherapeut. Deze beslissingen zijn bindend.

2. Mocht er een geschil ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, dan komen partijen overeen dat zij zich zullen inspannen dit geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

4. Deze geschillen zullen dan worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder kattengedragstherapeut ressorteert.

Artikel 12: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.